No. Name Designation E-mail
1 Sh. Rajendra Kumar Nayak Regional Director (I/C) rdguwahati@nios.ac.in
2 Sh. Pramod Srivastava EDP Supervisor rcguwahati@nios.ac.in
3 Sh. L. David Khongsai Assistant rcguwahati@nios.ac.in
4 Sh. Aditya Kumar Junior Assistant rcguwahati@nios.ac.in
5 Sh. Anand Raman Junior Assistant rcguwahati@nios.ac.in
LatestUpdates